تورکمن صحرا مدیا
www.turkmensahramedia.net
در باره ما
info@turkmensahramedia.net
4518
|

 

آدرس تماس با ما:

info@turkmensahramedia.net

turkmensahramedia@gmail.com

 

در باره تورکمن صحرا مدیا:

تورکــمن صحرا مدیا یک نشریه مستقل الکـتـرونیکی است که به شـکل داوطـلبانه و غیر انـتـفـاعی به دو زبان تورکمنی و فارسی منتشر می شود و به هیچ گروه و دسته ای وابسته نیست.
درِ تورکمن صحرا مدیا به روی قلم و اندیشه هر انسان آزاد اندیش و ترقی خواه، صرفنظر از تعلقات گرایش سیاسی، باز است.

تورکمن صحرا مدیا تلاش دارد با نقد سالم و پویا مسایل تورکمن صحرا وزندگی ملت تورکمن را در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به بحث گذاشته و به روشنگری بپردازد. ما به عنوان بخشی از روشنفکران ترکمن صحرا قصد داریم با الهام از اصول واندیشه های "توره" تورکمنی که بر عدالت، دانش و عقل، محبت وانسانیت، برابری وآزادی استوار است، به سهم خود، هر چند اندک، به بهتر شدن جامعه کمک نماییم

"اگر خشونت از در وارد شود توره از پنجره بیرون می رود." بنابراین ما به شیوه های مسالمت آمیز تأکید می کنیم و خشونت را در هر شکل آن، در حرف و در عمل، مردود می شناسیم.

ما از دوستانی که برای ما مطلب، مقاله و یا نوشته ای می فرستند پیشاپیش سپاس گزاری و امتنان خویش را ابراز می داریم، و از همه تقاضا داریم به نکات زیر توجه نمایند.
* تمام تلاش ما براین است که هرمقاله و مطلبی که حاوی ایده و نظری باشد در سایت درج شود،
* مقاله ارسالی جانب ادب و احترام را رعایت کرده وعاری از برخورد شخصی و توهین باشد،
* مطالبی در سایت درج میشود که فقط به سایت ترکمن صحرا مدیا ارسال شده ودر جای دیگر درج نشده باشد،
*درج مقاله در تورکمن صحرا مدیا به معنای تأئید آن نیست. مسئولیت هر مقاله با نویسنده آن است،
* در صورت لزوم تورکمن صحرا مدیا حق دارد بدون آن که تغییری درمضمون مقاله وارد سازد، آن را کوتاه نماید،
* مقالات صرفا شعاری ومروج مبارزه مسلحانه، ترور وخشونت در سایت درج نمی گردد،
*مطالب غیر مستند، نادقیق و ناروشن در سایت درج نمی شود.

 

مدیر مسئول : سردبير :
مأتی وکیل لی احمد مرادی

یک شنبه 5 آذر 1385 - 26 نوامبر 2006

 


استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است
بازگشت به صفحه قبل